Om bydelsfedrene

Bydelsfedre er ressurssterke frivillige menn og fedre, og som har et brennede engasjement for sine lokalsamfunn. Bydelsfedrene har primært etnisk minoritetsbakgrunn og de behersker flere språk. For å kvalifisere som bydelsfedre, gjennomgår de et omfattende opplæringsprogram på åtte moduler som omhandler temaer som blant annet barneoppdragelse, familie, samfunn og helse. Etter fullført opplæring går bydelsfedrene i gang med sitt arbeid for å styrke menn i sine nettverk og som synlige brobyggere mellom det offentlige og sine lokalsamfunn. 

Bydelsfedre bringer kunnskap, håp og positiv forandring i andre menns liv. Ved å veilede i formelle og uformelle situasjoner, gir bydelsfedre den enkelte mann informasjon og støtte. Hjelpen gis i form av «hjelp til selvhjelp». Målet er at den enkelte mann skal få innflytelse og kontroll på sitt eget liv, slik at han lettere kan ta beslutninger som er riktige for han selv og hans familie. 

Om organisasjonen

Bydelsfedre Norge er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid. Bydelsfedre Norge er en paraplyorganisasjon bestående av lokale Bydelsfedre-foreninger i ulike bydeler (foreløpig kun i Oslo). Vårt formål er å bringe kunnskap, håp og forandring i menns liv. Med bydelsfedre ønsker vi å trygge fedre i foreldrerollen og øke fedres deltakelse i deres barns hverdag, for derigjennom å skape trygge barn, særlig gutter, som senere kan bli gode samfunnsborgere. På denne måten er bydelsfedre med på å forebygge utenforskap blant barn og unge. Visjonen med Bydelsfedre innsatsen er at menn, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, skal få den hjelpen og kunnskapen de har behov for, slik at de har kjennskap til sine rettigheter, muligheter og plikter.

Hovedmålsettingen til Bydelsfedre er å bidra til bedre levekår for isolerte menn, og deres familier. Dette oppnås gjennom følgende delmålsettinger:

Bidra til brobygging mellom mennene, det offentlige systemet og lokalsamfunnet.

Menn oppdager og bruker egne ressurser for å styrke seg selv, familien og lokalsamfunnet.

Menn rustes opp til å få innflytelse og kontroll på sitt eget liv, slik at han lettere kan ta beslutninger som er riktige for han selv og hans familie.

Menn blir mer bevisste og trygge i rollen som oppdrager og omsorgsperson.

Menn får økt livskvalitet.

Bydelsfedre Norge jobber for å styrke fedres deltakelse i sine barns liv, til fordel for barna. Ved å gi opplæring, kursing og etterutdanning, rustes og motiveres fedre til å anvende sine ressurser og kunnskaper til støtte for dette formålet. Bydelsfedre Norge legger til grunn at ressurssterke fedre kan bidra aktivt til å bedre samarbeidet mellom lokalsamfunn, lokale myndigheter, barnehager og skoler, og til en bedre hverdag for sine barn.

Bydelsfedre-konseptet bygger på følgende seks verdier:

Anerkjennelse

Respekt

Tillit

Likeverd

Mangfold

Ansvar

Verdiene er fundamentet for alt arbeid som blir utført i regi av Bydelsfedre.

Ta kontakt med oss:

Fyll inn skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Påkrevde felter er merket med *

Skriv gjerne inn hvor du befinner deg og hvilket språk du ønsker å snakke på, så blir du kontaktet av en bydelsfar som kan hjelpe deg.

NB! Ikke send sensitive opplysninger via dette skjemaet.